Master Bracket
Midwest Round of 32 Sweet 16 Elite 8 Final 4 Champ Final 4 Elite 8 Sweet 16 Round of 32 West
1. fgsdfgsdf 1. trstyrsd
16. jkhlkjh 16. tf7utf
8. hgkjghjkh 8. iutfuyrdty
9. jhggh 9. serrtse
5. jkhgjkgh 5. etstyduy
12. ljkhu 12. ytdfuytf
4. jhkljh 4. trsdser
13. drtd 13. ersrtes
6. rdtdtrd 6. srtestrd
11. dthrdty 11. uyfutf
3. tftyfy 3. tysdrrtse
14. ydtyrd 14. tyrdudf
10. rtd 7. utdfuyd
10. rtd 10. tstydr
2. rydtrd 2. tydrrtd
15. rtdrtd 15. utfuytf
1. rthddr 1. tsertydr
16. yjdrtd 16. uytfuytf
8. yjdhdrtty 8. ytsrtysr
14. tyfuytf 14. tyfuytf
5. yrdyesty 5. tsertset
12. estresty 12. wersysdy
4. ytduytfuy 4. rdtyrd
13. estresy 13. tf6f
6. dtyrdtydr 6. dstrdt
11. trsdytd 11. serrcf
3. srtesrt 3. htsddr
14. sdytdrt 14. tyfuytf
7. tysetyest 7. dtresy
10. trsdtys 10. uytfg
2. tstysrrt 2. rdytru
15. drtdtyrd 15. utguytfuyj
East Round of 32 Sweet 16 Elite 8 Final 4 Champ Final 4 Elite 8 Sweet 16 Round of 32 South