The Bracket

 

Please note: A game is not selected unless it is HIGHLIGHTED. If you leave a game blank, it is an automatic loss. If you believe you have made a mistake, contact us.

If you want a hard copy of your bracket before the tournament begins, please PRINT your bracket before submitting it.

Midwest

1. fgsdfgsdf
16. jkhlkjh
8. hgkjghjkh
9. jhggh
5. jkhgjkgh
12. ljkhu
4. jhkljh
13. drtd
6. rdtdtrd
11. dthrdty
3. tftyfy
14. ydtyrd
7. rtd
10. rtd
2. rydtrd
15. rtdrtd

East

1. rthddr
16. yjdrtd
8. yjdhdrtty
9. tyfuytf
5. yrdyesty
12. estresty
4. ytduytfuy
13. estresy
6. dtyrdtydr
11. trsdytd
3. srtesrt
14. sdytdrt
7. tysetyest
10. trsdtys
2. tstysrrt
15. drtdtyrd

West

1. trstyrsd
16. tf7utf
8. iutfuyrdty
9. serrtse
5. etstyduy
12. ytdfuytf
4. trsdser
13. ersrtes
6. srtestrd
11. uyfutf
3. tysdrrtse
14. tyrdudf
7. utdfuyd
10. tstydr
2. tydrrtd
15. utfuytf

South

1. tsertydr
16. uytfuytf
8. ytsrtysr
9. tyfuytf
5. tsertset
12. wersysdy
4. rdtyrd
13. tf6f
6. dstrdt
11. serrcf
3. htsddr
14. tyfuytf
7. dtresy
10. uytfg
2. rdytru
15. utguytfuyj

 

FINAL FOUR

Midwest Champion
East Champion
West Champion
South Champion

Tiebreaker (total points scored in championship)